Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Кіблицька сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04330125) був реорганізований і увійшов до складу Гайсинської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Охорона навколишнього природного середовища

ЗМІСТ

                                              

     14. Охорона навколишнього природного середовища (Стратегічна екологічна оцінка)…………………………………………………………………………………………47 

    14.1. Зміст та основні  цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування…………………………………………………………

    14.2.Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

  14 .2.1 Аналіз відомостей про стан довкілля…………………………………………………

   14.2.2 Природно-кліматичні умови……………………………………

   14.2.3 Геологічна будова………………………

   14.2.3 Інженерно-геодезичні вишукування………………..

   14.2.4 Гідрогеологічні умови………………………………………………………………… .

   14.2.5 Соціально-економічні умови………………

   14.2.6 Оцінка стану навколишнього середовища та сучасного стану використання терит.

   14.2.7 Вулично-дорожня мережа………………………..

   14.2.8 Характеритстика планувальних обмежень……………………….

   14.3  Характеристика  стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)…………………… 

   14.3.1  Основні принципи планувально-просторової організації території………

   14.3.2 Ймовірний еклогічний вплив на складові довкілля………..

   14.4  Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) …………………………………………

  14.4.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних  ризиків впливу (відходів, викидів, забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті виконання пропозицій детального плану та провадження планової діяльності.

14.5  Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врятування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування…..

14.5.1 Зобов’язання у сфері охорони довкілля………………………………

14.5.2 Заходи із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення………

14.6 Опис наслідків на  довкілля, у тому числі  на здоров’я населення,  у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1,3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків……………………………………………………………………

14.7 Заходи, що передбачається вжити для запобігання , зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування……………………

14.7.1 Заходи щодо запобігання санітарно- епідеміологічних умов території

14.7.2 Заходи щодо охорони атмосферного повітря…

14.7.3 Заходи щодо охорони водного басейну………………………

14.7.4 Заходи щодо охорони грунтів………………………………

14.7.5  Заходи щодо фізичних факторів впливу на навколишнє середовище (протишумові)

14.8.  Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка…………………………………………

14.9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення………………

14.10.  Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення……………………………………………………………………………………….

14.11.   Резюме нетехнічного характеру інформації

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 Завдання на розроблення детального плану території земельної ділянки під розміщення сільського кладовища на території Кіблицької сільської ради

 Розпорядження Гайсинської районної державної адміністрації  №329 від 02.12.2016р.

 - Топогеодезичної основи в М1:500, розробленої ФОП Гончарук В.А. в 2017р.  

-  Довідки, надані замовником;

- Техніко-економічного обґрунтування, розробленого КП «Гайсинське районне архітектурне бюро»;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     14. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО  ПРИРОДНОГО  СЕРЕДОВИЩА

                                (Стратегічна екологічна оцінка)

  Інформація  про замовника :

Кіблицька   сільська рада.

Юридична адреса: 22600, Вінницька обл., Гайсинський район,  с. Кіблич, вулиця Миру,90;

  14.1  Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

  Документом державного планування, в даному випадку, є детальний план.     Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що визначає  планувальну організацію та розвиток частини території.

Головна мета даного виду містобудівної документації – обґрунтувати потреби і визначити переважні напрямки використання території для облаштування кладовища з визначенням його проектних меж, черговості і пріоритетності забудови з визначенням планувальних обмежень використання території, згідно з дотриманням нормативних вимог.

 Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

 Детальний план території земельної ділянки для облаштування кладовища на території  Кіблицької   сільської ради (за межами населеного пункту с. Кіблич) Гайсинського району, Вінницької області, розроблений на підставі:

- Розпорядження №329 Гайсинської  районної державної адміністрації Вінницької області від 02.12.2016р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану території».

- Завдання на розроблення детального плану території  під розміщення сільського  кладовища.

- Топогеодезичної основи в М1:500, розробленої ФОП Гончарук В.А. в 2017р.  

-  Довідок, наданих замовником;

- Натурного обстеження території.

- Техніко-економічного обґрунтування, розробленого КП «Гайсинське районне архітектурне бюро»;

   Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи:

-    Земельний кодекс України;

-    Водний кодекс України;

-   Закон України «Про основи містобудування»;

-   Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-   Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

-   Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

-   Закон України «Про природно-заповідний фонд»;

-   Закон України «Про екологічну мережу України»;

-   Закон України «Про охорону культурної спадщини»;

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

-   Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку».

При проектуванні враховані вимоги:

-   ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

-   ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

-  ДСанПІН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України».

- ДБН Б 2.2-1:2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування».

-  Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173;

-  ДБН В.2.3-5-2018 «Споруди транспорту. Вулиці та дороги населеного пункту»;

- Техніко-економічного обґрунтування, розробленого КП «Гайсинське районне архітектурне бюро»;

    Під час розроблення документації було враховано законодавчі та нормативні документи, які регламентують діяльність органів виконавчої  влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, щодо розроблення, збереження та тиражування містобудівної документації.

 У складі детального плану звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» розроблений відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

  Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. А також оцінити вплив на навколишнє середовище в період облаштування кладовища традиційного поховання, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планованої діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

   Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

- вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

- проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов майданчика, за результатами інженерно-геологічних вишукувань оцінити ступінь захищеності підземних вод від можливого техногенного забруднення;

- визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;

- зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів виробництва (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).

- запропонувати альтернативи з різними екологічними наслідками;

- розглянути сценарії антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;

- повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

14.2.  Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

14.2.1 Аналіз відомостей про стан довкілля

 Природно-кліматичні умови.

  Територія Гайсинського району розташована у лісостеповій зоні центральної частини  Придніпровської височини, у північно-східній частині Вінницької області. Географічне положення району визначається віднесенням його до першого помірно теплого, вологого агрокліматичного району області. Ґрунти переважно деградовані, чорноземи типові, а також опідзолені ґрунти.

  Згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» ділянка знаходиться в північно-західному районі (район І) відповідно архітектурно-будівельному кліматичному районуванню території України.

Клімат району – помірно-континентальний, з вологою, часто нестійкою зимою та теплим літом, яке характеризується помірною посушливістю.

Нормативне снігове навантаження Па – 1360.

Розрахункова зимова температура – мінус 21 С

Середньорічна температура повітря складає 6-8?С.

Середньомісячна температура найхолоднішого місяця – січня – 21?С, найтеплішого – липня – +18-20?С.

Середньорічна кількість опадів складає 496 мм.

Глибина промерзання грунту – 0,9м.

На протязі року переважають вітри північно-західного та західного направлення. По даним гідрометеоцентру переважають вітри малих швидкостей.

 14.2.2 Геологічна будова

   В геологічній будові на розвідану глибину приймають участь еолово-делювіальні, верхньо четвертинні та алювіальні середньо четвертинні відкладення.

 Відкладення палеогену мають широке розповсюдження і приурочені до понижених ділянок рельєфу поверхні докембрійських порід. Породи неогенової системи показані полтавськими шарами та сарматськими відкладеннями. Інженерно-геологічні умови району задовільні. Грунти не просідні.

Територія сприятлива для всіх видів будівництва з врахуванням вимог ДБН В.1.1-12:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України». Розрахункова інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань в Гайсинському  районі складає близько 6 балів за шкалою MSK-64.

Рельєф території помірний. Відмітки висот поверхні території змінюються від 223,00м до 214,00м. Перепади висот складають до 9м. з пониженням рельєфу на південний захід. Ділянка вільна від забудови. Несприятливі фізико-геологічні процеси і явища на даній території не очікуються.  

14.2.3 Інженерно-геодезичні вишукування

Інженерно-геодезичні вишукування виконані ФОП «Гончарук» в 2017р.

14.2.4 Гідрогеологічні умови

Гайсинський  район находиться в умовах малосприятливих для накопичення підземних вод. В основному водозабезпечення належить водоносному горизонту в кристалічних породах докембрія та горизонту в сарматських відкладеннях. Перший від поверхні землі водоносний горизонт приурочений до четвертинних відкладень і залягає на глибині від 2 до 10-18м. За рівнем природного захисту та поверхні забруднення горизонти грунтових вод відносяться до категорії незахищених.

 14.2.5 Соціально-економічні умови

   На території  Кіблицької сільської ради знаходиться два  кладовища.   На сьогодні діючі кладовища значною мірою заповнені і майже не мають територіальних резервів для поховань. Враховуючи дефіцит в цих територіях, для нових поховань передбачено виділення нової земельної ділянки для облаштування кладовища.

    Облаштування нового кладовища планується за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної форми власності (землі запасу).

  14.2.6 Оцінка стану навколишнього середовища та сучасного стану використання території

   Земельна ділянка для облаштування сільського кладовища розміщена на території  Кіблицької сільської ради за межами населеного пункту с. Кіблич. В межах земельної ділянки джерела забруднення повітря, на час обстеження, відсутні.

 Генеральний план с. Кіблич, на даний час, знаходиться в стадії розробки.   Обмежень на використання даної земельної ділянки – не має.

   На прилеглих територіях відсутні об’єкти, що негативно впливають на стан навколишнього природного середовища.

   Зони із перевищенням нормативного рівня впливу електричних і магнітних полів, випромінювання і опромінювання, шумового впливу, забруднення хімічними, біологічними шкідливими речовинами та радіаційного забруднення відсутні. (Акт попереднього вибору місця розташування земельної ділянки для розміщення кладовища на території Кіблицької сільської ради за межами населеного пункту та викопіювання із чергового кадастрового плану надані в додатках).

Цільове призначення земельної ділянки – землі сільськогосподарського призначення.  Форма власності – державна.

   Земельна ділянка сільськогосподарського призначення державної форми власності (землі запасу), площею 5,0289га (кадастровий номер 0520882600:03:002:0081)  може бути відведена для загального користування - під розміщення сільського  кладовища традиційного поховання.

Нижче наданий витяг з кадастрової карти.

 

Дана земельна ділянка розташована в північно-східній частині населеного пункту та межує з землями сільськогосподарського призначення. З південного заходу орієнтовно 185м від  даної земельної ділянки проходить вул. Перемоги (територія житлової забудови с. Кіблич).  

Територія, передбачена від кладовище традиційного поховання, на даний час, вільна від забудови, має зручне транспортне розташування, оскільки розташована неподалік від населеного пункту.

 Рівень забруднення грунтового покриву не перевищує гранично допустимих рівнів, встановлених для комунальної забудови

 Вздовж вул. Перемоги прокладені інженерні мережі - водопостачання,  електропостачання.    

14.2.7  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування

    Основою транспортної інфраструктури для території ДПТ є сформована вулично-дорожня мережа району. Під’їзд до території, яка передбачена для облаштування кладовища, пропонується здійснювати з вул. Перемоги, яка співпадає з територіальною автомобільною дорогою Т-02-26.

 14.2.8 Характеристика планувальних обмежень

  Основними планувальними обмеженнями даної території є нормативні розриви до існуючої забудови.

Поряд з даною земельною  ділянкою проходить ЛЕП 10кВ, охоронна зона якої – 10м по обидві сторони.

  Планувальні обмеження відносно зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги, водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, гідрометеорологічних станцій, тощо), зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі - в межах проведення проектних робіт відсутні.

   Ареали проживання рідкісних тварин, місця зростання рідкісних рослин в межах майданчика проектованого об'єкта відсутні. Мігруючі види птахів зустрічаються тут з невисокою чисельністю і перетинають дану територію транзитно. Значних і незворотних змін в екосистемах дослідженої ділянки в результаті будівництва/експлуатації об'єкта планованої діяльності не прогнозується. Наземних, водних і повітряних шляхів міграції тварин на території не відмічене.

   В межах даного ДПТ передбачено використання вільних територій, функціонально-планувальна і архітектурно-просторова організація території здійснюється відповідно до архітектурно-планувальних вимог.

 

 

14.3.  Характеристика  стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень) 

  Згідно ДБН Б.1.-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території» дана територія віднесена до комунально-складської зони, яка передбачає розміщення об’єктів 3класу санітарної класифікації. Зона передбачена для облаштування кладовища і потребує СЗЗ – 300м.

  В ході стратегічної екологічної оцінки  проведена оцінка факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля,  з врахуванням екологічних завдань місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району.

   Головна мета даного проекту – обґрунтувати майбутні потреби і визначити переважні напрямки використання території детального плану з визначенням його проектних меж, черговості і пріоритетності забудови та іншого використання території.

    Території, визначені детальним планом для містобудівного освоєння, слід використовувати за функціональним призначенням.

   Рішення детального плану повинні враховуватись і прийматись за основу при прийнятті рішень органу місцевого самоврядування щодо використання територій, розробленні та видачі містобудівних умов та обмежень.

   В межах даного ДПТ передбачена забудова вільних територій, функціонально-планувальна і архітектурно-просторова організація території здійснюється відповідно до архітектурно-планувальних вимог.

   На території, яка розглядається детальним планом, пам’ятки архітектури, історії, культури, об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

   Благоустрій  території проводиться одночасно із спорудженням будівель,  організацією твердого покриття проїздів, тротуарів, майданчиків, споруд та озелененням.

 Детальним планом передбачається облаштування території кладовища за рахунок земель сільськогосподарського призначення на території Кіблицької сільської ради за межами населеного пункту с. Кіблич. Обстежувана земельна ділянка має спокійний рельєф,  не підтоплена (глибина залягання грунтових вод  більше десяти метрів), вільна від забудови.

   У проектах будинків і споруд кладовища треба передбачати заходи з пожежної безпеки згідно з ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9 та іншими нормативними документами.

14.3.1 Основні принципи планувально-просторової організації території

Розділ розроблено відповідно до вимог ДБН Б.2.2-1-2008 «Кладовища, крематорії та колумбарії. Основи проектування», ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», Порядком утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженим Державним комітетом.

 Містобудівні умови та вимоги до будівництва кладовища визначені ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», Державними санітарними правилами планування та забудови населених України з питань житлово-комунального господарства 19.11.2003 №193.

Санітарно-захисні та охоронні зони передбачені згідно з нормативними документами.

Основні фактори, які впливають на ідею архітектурно-планувальної та об’ємно-просторової організації території під облаштування кладовища традиційного поховання є планувальні обмеження, наявна інженерно-транспортна інфраструктура, забезпечення санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших містобудівних вимог, врахування наявного територіального розподілу території.

Детальний план території для облаштування кладовища традиційного поховання розробляється на земельну ділянку, орієнтовною площею – 5,0289га.

Головний в’їзд на кладовище передбачено з південної сторони по існуючій  дорозі, яка сполучена з територіальною автомобільною дорогою Т-02-26(вулиця Перемоги).

 Дорога, шириною 6м, забезпечує двосторонній рух автотранспорту (потребує вдосконаленого  покриття).

На територію кладовища передбачений окремий господарський в’їзд  в протилежній стороні від центрального. Безпосередньо перед в’їздом на територію кладовища  передбачена автостоянка для приватного та громадського автотранспорту.

Дорожня мережа по всій території кладовища розділена на категорії:

- центральна дорога (алея), шириною 6,5м, забезпечує двосторонній рух автотранспорту. Уздовж центрального проїзду по обидва боки передбачено влаштування тротуарів шириною 1,5м. Центральна дорога (передбачена від центрального в’їзду через кладовище в північному напрямку), призначена для транспортного обслуговування господарської зони, зони поховань, а також для під’їзду пожежних автомобілів чи техніки та має найбільше навантаження та інтенсивність руху. Вона розділяє кладовище на дві частини.

    Територію поховань розділено на 13секторів, загальною площею 24200,0м2. Першою чергою передбачено освоєння території з 1 по 6сектори, другою – з 7 по 13сектори.

 - дороги між секторами зони поховань, шириною 3,5м (з розрахунку одностороннього руху). Покриття – поліпшене (ущільнений щебенем грунт). Тротуари шириною 0,75м. Місця для роз’їзду автотранспорту передбачені на перехресті доріг з радіусом повороту 6м.

- дороги всередині секторів - грунтові;

- пішохідні доріжки всередині секторів - грунтові.   

  Для безперешкодного руху траурних процесій ширину воріт на центральному в’їзді передбачено - 6м, ширину хвіртки -1,2м.

По периметру кладовища передбачена огорожа, заввишки не менше ніж 1,6м. Конструктивне рішення і тип огорожі кладовища має бути враховано в подальших стадіях розробки. Територія кладовища повинна мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпечена транспортним зв'язком з населеним пунктом.

   Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

Територія земельної ділянки, яка передбачається під кладовище традиційного поховання, повинна мати площу з  розрахунку 0,1 га на 1000 чоловік в сільській місцевості  відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.2.2-1-2008  «Кладовища, крематорії та колумбарії».

Територію кладовища (загальною площею 3,722га) поділено на функціональні зони:

- вхідну;

- адміністративну;

- господарську;

- поховань;

По периметру кладовища встановлюється санітарно-захисна зона – 300м.

Навколо кладовища передбачена захисна зона зелених насаджень, шириною – 20м.

Адміністративна та господарська зони передбачені суміжно з вхідною зоною.

Вхідна зона, на якій передбачається в’їзд та виїзд траурних процесій, вхід для відвідувачів, будинок охорони,  інформаційний стенд з планом кладовища і правилами його утримання, затвердженими місцевими органами влади.

Адміністративна зона на якій передбачається:

- адміністративно-побутовий будинок;

- площадка для проведення траурних церемоніалів;

- почесні захоронення;

Господарська зона з окремим в’їздом, на якій передбачається:

- господарська споруда (склад інвентаря);

- громадська вбиральня;

- майданчик для сміттєзбірних контейнерів;

Територія зони поховань поділена на сектори, орієнтовними розмірами 32м х 50м, що відокремлюються поміж собою дорогами шириною 3,5 м з розрахунку одностороннього руху. Сектори території місць поховань поділяються на ряди та місця. Могили на секторах повинні мати глибину не менше 1,5м, довжину не менше 2м, ширину – 1м. Відстань між могилами передбачена 1м з довгого боку і 0,5м з короткого. Площа на одну могилу для дорослих – 6,4м2.

 Площа зони поховань складає 65% від загальної площі кладовища, площа доріг, алей, споруд та будівель – 20% (що не менше 15% від загальної площі кладовища), площа зеленої зони та зелених насаджень – 15% від загальної площі кладовища.

Згідно з даними, наданими Кіблицькою сільською радою, чисельність наявного населення на території сільської ради станом на 17.11.2017р. – 2132чол., в т.ч.

- с. Кіблич – 1449чол.

- с. Мелешків – 476чол.

- с. Огіївка – 207чол.

Кількість померлих громадян за 2007 - 2016р.р. становить – 381чол., в т.ч. по

с. Кіблич – 227чол.

                 Рік

     Кількість            померлих

               2007 – 2016р.р.

         381

  

 

  Середній показник

            39

 

Площа на одне поховання (з урахуванням  проходів, передбачених нормативами) визначена орієнтовно 6,4 м2.

Площа зони поховань визначена з розрахунку 65 % території кладовища.

 

 

загальна

І кладов.період

ІІ кладов.період

Площа  кладовища

га

3,722

1,62

2,102

Площа зони поховань

га

2,42

1,06

1,36

Кількість поховань 

Кількість

2820

1070

1750

Строк експлуатації

років

70

26

44

Таким чином, строк експлуатації території кладовища орієнтовно передбачено на 70років.

14.3.2 Ймовірний екологічний вплив на складові довкілля

   Розміщення об’єкту проектування на вказаній території не пошкодить існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язані з плануванням і забудовою території.

Чи може реалізація планованої діяльності спричинити:

 

Негативний вплив

Пом’якшення існуючої ситуації

 

 

Так

Ймовірно

Ні

Повітря

1

Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел ?

 

 

+

 

2

Погіршення якості атмосферного повітря ?

 

 

+

 

3

Поява джерел неприємних запахів ?

 

 

+

 

4

Зміни повітряних потоків, вологості, температури або будь-які локальні чи регіональні зміни клімату ?

 

 

+

 

Водні ресурси

5

Збільшення обсягів скидів на поверхневі води ?

      

 

          +

 

6

Збільшення скидання шахтних і кар’єрних вод у водні об’єкти ?

 

 

+

 

7

Значне зменшення кількості вод, що використовуються для водопостачання населенню ?

 

 

+

 

8

Збільшення навантаження на каналізаційні системи та погіршення якості очистки стічних вод ?

 

 

+

 

9

Поява загроз для людей і матеріальних об’єктів пов’язаних з водою будь-якого поверхневого водного об’єкту ?

 

 

+

 

10

Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод будь-якого поверхневого водного об’єкту ?

 

 

+

 

11

Порушення гідрологічного та гідрохімічного режиму малих річок регіону ?

 

 

+

 

12

Зміни напрямку або швидкості потоків підземних вод

 

 

+

 

13

Забруднення підземних водоносних горизонтів ?

      

       +

 

 

Відходи

14

Збільшення кількості твердих побутових відходів

 

+

 

 

15

Спорудження екологічно-небезпечних об’єктів поводження з відходами

 

 

+

 

16

Утворення або накопичення радіоактивних відходів

 

 

+

 

Земельні ресурси

17

Порушення, переміщення ущільненого грунтового шару ?

 

 

+

 

18

Зміни в топографії або в характеристиках рельєфу ?

 

 

+

 

19

Появу таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози через зміни геологічної структури?

 

 

+

 

20

Виникнення конфліктів між ухваленими цілями ДДП та цілями місцевих громад ?

 

 

+

 

Біорізноманіття та рекреаційні зони

21

Негативний вплив на обєкти природно-заповітного фонду (зменшення площ, початок небезпечної діяльності у безпосередній близькості або на території тощо ?

 

 

+

 

22

Зміни у кількості видів рослин або тварин, їхній чисельності або територіальному представництві ?

 

 

+

 

23

Порушення або деградацію середовищ існування диких видів тварин ?

 

 

+

 

24

Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних можливостей ?

 

 

+

 

25

Будь-який вплив на наявні об’єкти історико-культурної спадщини ?

 

 

+

 

26

Інші негативні впливи на естетичні показники об’єктів довкілля (перепони для публічного огляду мальовничих краєвидів, руйнування пам’ятників природи) ?

 

 

+

 

Населення та інфраструктура

27

Зміна в локації, розміщенні, щільності та зростанні кількості населення будь-якої території ?

 

 

+

 

28

Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових потребу житлі ?

 

 

+

 

29

Суттєвий вплив на нинішню транспорту систему? Зміни в структурі транспортних потоків ?

 

 

+

 

30

Необхідність будівництва нових об’єктів для забезпечення транспортних сполучень ?

 

 

+

 

31

Потреби нових або суттєвий вплив на наявні комунальні послуги ?

 

 

+

 

32

Появу будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров’я людей ?

 

 

+

 

Екологічне управління та моніторинг

33

Послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки ?

 

 

+

 

34

Погіршення екологічного моніторингу ?

 

 

+

 

35

Усунення наявних механізмів впливу органів місцевого самоврядування на процеси техногенного навантаження ?

 

 

+

 

Інше

36

Підвищення рівня використання будь-якого виду природних ресурсів ?

 

 

+

 

37

Суттєве вилучення будь-якого не відновлювального ресурсу ?

 

 

+

 

38

Суттєве порушення якості природного середовища ?

 

 

+

 

 

Впливи на довкілля або здоров’я людей, які самі по собі будуть незначними, але у сукупності викличуть значний негативний ефект, що матиме негативний прямий або опосередкований вплив на добробут людей ?

 

 

+

 

 

 14.4  Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень)

 В процесі планової діяльності, при похованні людей,в грунт періодично можуть виділятися концентрації шкідливих речовин, що може привести до забруднення грунтів, поверхневих та підземних вод.

 Гарантування безпеки для  населення має бути забезпечено шляхом виконання вимог державних екологічних і санітарно-епідеміологічних нормативів.

 В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

Інформація, надана Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів:

  - Екологічна ситуація на території Гайсинського району за період 2013-2019 років залишалась відносно стабільною. Обсяги викидів від стаціонарних джерел в атмосферне повітря в загальному по Гайсинському району у 2017році становили приблизно 7,7% від загальнообласних (7,36 тис.тонн). Щільність викидів на 1км2 території району – 6,68т, на одну особу – 130,3кг. Показники вищі від середніх по області -5,88т та 98,4кг відповідно. Понад 90% (6,7тис. т) припадає на підприємства м. Гайсин. Значну частку у забруднення атмосферного повітря вносить транспорт. Щільність викидів на 1км2 території району в середньому 3,5т, на одну особу – 55кг. Показники на рівні середніх по області.

Територія Гайсинського району належить до басейну р. Південний Буг. Територіє с. Кіблич протікають малі річки; річка Кіблич (притока річки Соб) та її притоки (р. Рахнянка та ін.). У 2013-2019 роках малі річки області забруднені органічними речовинами, внаслідок потрапляння у водні об’єкти стоків з поверхні (побутові, сільськогосподарські), просочування  в грунт нечистот з вигребів тощо. Причиною забруднення поверхневих водойм також є недотримання режимів прибережних захисних смуг.

Основною проблемою збереження поверхневих вод у Гайсинському районі є дуже мала кількість побудованих очисних споруд каналізації, значна кількість полів фільтрації та вигребів (в т.ч. приватного сектору)., а також стік води, що потрапляє у водні об’єкти з поверхні без всякої очистки. Для району актуальним завданням є будівництво очисних споруд каналізації та каналізування населених пунктів.

 Джерелом забруднення побутових відходів може бути місце видалення твердих побутових відходів: сміттєзвалище, що розташоване на відстані 0,6км; площа 0,6га, обсяг накопичених відходів 212т (на04.09.2017р). Станом на 01.07.2017року на території 10 сільських рад Гайсинського району залишається орієнтовно 13тон непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (с. Гранів – 3,0т, с. Кіблич – 10,0т).

 У Гайсинському районі зсувні процеси, що впливають на народно-господарські об’єкти, не виявлені.

 Радіаційний фон у 2013-2019роках був в межах норми. По метеопосту Гайсин максимальний рівень становив 16мкР/год (норматив не більше 25мкР/год).

На території сільської ради об’єкти природно-заповідного фонду – відсутні.

Відповідно до схеми екомережі області, затвердженої рішенням 10 сесії 6 скликання Вінницької обласної ради «Про затвердження регіональної екологічної мережі Вінницької області» від 14.02.2012р. №282 територія Кіблицької сільської ради частково входить до Галицько-Слобожанського субширотного національного екокоридору. Основу Галицько-Слобожанського субширотного національного екокоридору складають теперішні лісостепові ландшафтні утворення, тобто поєднання урочищ і місцевостей із супутними  лучностеповими ландшафтними комплексами. У межах Вінницької області проходить широколистянолісова вітка Галицько-Слобожанського субширотного національного екокоридору. Його довжина із заходу на схід 165км. Мінімальна ширина цього природного коридору – 45км, максимальна – 73км.

 Основними планувальними обмеженнями даної території є нормативні розриви до існуючої забудови.

Поряд з даною земельною  ділянкою проходить ЛЕП 10кВ, охоронна зона якої – 10м по обидві сторони.

  Планувальні обмеження відносно зони охорони пам'яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги, водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об'єктів, гідрометеорологічних станцій, тощо), зони особливого режиму використання земель навколо військових об'єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі - в межах проведення проектних робіт відсутні.

  14.4.1 Оцінка за видами та кількістю очікуваних  ризиків впливу (відходів, викидів, забруднення води, повітря, грунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті виконання пропозицій детального плану та провадження планової діяльності.

 

 

 

Відходи

Локалізація несанкціонованих місць накопичення побутових відходів забезпечить захист грунту, поверхневих вод та атмосферного повітря.

На перспективу проектними рішеннями детального плану пеоедбачена територія під розташування кладовища традиційного поховання.  Збільшиться кількість побутових відходів від населення.

Плановий збір побутових відходів забезпечить регулярне очищення даної території. 

Утилізація відходів відбуватиметься у визначеному місці, відповідно до нормативних вимог, що забезпечить позитивний екологічний режим на даній  території.

Дотримання умов поводження з відходами, не створюватиме понаднормативного впливу на навколишнє середовище.

Поверхневі та підземні води

Водопстачання для господарських потреб передбачається від колодязя (вода – технічна).  Користувачам потрібно дотримуватись правил експлуатації джерел водопостачання.

Передбачений організований збір зливових стоків, що покращить стан підземних вод та грунтів. Водовідведення здійснюватиметься на проектні очисні споруди. Скид нормативно очищених вод після очисних споруд здійснюватиметься в найближчі проточні водні об’єкти, відповідно до вимог Водного кодексу, що забезпечить збереженість чистоти водного басейну.

За результатами постійного контролю якісна характеристика стічних вод не перевищуватиме встановлених нормативів.

Встановлення прибережних захисних смуг водних об’єктів забезпечить охорону поверхневих і підземних вод. 

Грунт та надра

Передбачені заходи із інженерного захисту території, рекультивація порушених земель, локалізація заболочених територій дозволять уникнути негативного впливу на грунти.

Виникнення небезпечних інженерно-геологічних процесів, явищ та інших чинників, які негативно впливають на стан грунтів, не прогнозуються.

Оцінка фактичного впливу має педбачатися на підставі результатів моніторингу  стану навколишнього природного середовища щодо результатів господарської діяльності.

   Організація СЗЗ для кладовищ із 100% забезпеченням централізованим водопостачанням наближеної до кладовища території існуючої   житлової забудови. Рівень залягання грунтових вод знаходиться на глибині орієнтовно 10м від поверхні грунту.

Атмосферне повітря

Виконання заходів щодо благоустрою вулично-дорожньої мережі та озеленення даної території  компенсує незадовільний вплив на повітря від викиду забруднюючих речовин.

Вплив господарської діяльності, з урахуванням реалізації відповідних заходів та дотриманні визначених обмежень, не перевищуватиме нормативно встановлених вимог щодо стану атмосферного повітря та характеризуватиметься як екологічно допустимий.

 

Акустичний вплив

Для зменшення акустичного режиму на вулично-дорожній мережі, її параметри необхідно привести до вимог нормативних профілів з реконструкцією дорожнього покриття.

Для зменшення акустичного режиму вулично-дорожньої мережі зі сторони житлової забудови передбачається природний акустичний екран висадкою рядів багаторічних зелених насаджень.

Виконання заходів щодо благоустрою вуличної мережі та дотримання нормативних вимог щодо акустичного режиму, забезпечить позитивний режим на території населеного пункту.

Джерела ультразвуку електромагнітних та іонізуючих випромінювань відсутні.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування впливу не передбачається

Флора і фауна

Реліктові рослини та рослини, що знаходяться під охороною (Червона книга) на території детального плану відсутні.

Негативний вплив на флору і фауну не передбачається.

Створення зелених насаджень спеціального  призначення в СЗЗ, матимеме позитивний вплив на забезпечення позитивного екологічного стану на території населеного пункту).

Геологічне середовище

Вплив не передбачається

Кліматичні фактори

Вплив не передбачається.

 Високотемпературні джерела викидів відсутні.

Технологічні ризики (аварії, що можуть вплинути на здоров’я населення

Під час реалізації господарської діяльності не виникає загроза здоров’ю населення.

Соціальне середовище

Негативних факторів впливу на умови життєдіяльності місцевого населення не здійснюватиметься.  Під час реалізації господарської діяльності не виникає загроза здоров’ю населення.

    Озеленення території надасть позитивний вплив щодо забезпечення позитивного екологічного стану на території населеного пункту.

14.5  Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врятування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування

  Законодавчим підґрунтям для формування суспільних відносин для забезпечення екологічної безпеки є Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25 червня 1991р., який розглядає екологічну безпеку життєдіяльності людини як невід’ємну умову сталого економічного і соціального розвитку України і закріплює відповідні заходи правового впливу щодо її забезпечення.  В процесі експлуатації  об’єктів повинна забезпечуватись екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому повинні передбачатися вловлювання, утилізація, знешкодження шкідливих речовин і відходів або повна їх ліквідація, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

Документом державного планування, в даному випадку, є детальний план території.  З метою охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища  та для забезпечення екологічної стійкості території  в проектних межах, проектними рішеннями детального плану рекомендовано виконати ряд планувальних і техногенних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території місцевого самоврядування.

   Зобов’язання у сфері охорони довкілля та здоров’я населення на Державному рівні регламентуються наступними документами:

-  Земельний кодекс України;

 -  Водний кодекс України;

 -  Закон України «Про основи містобудування»;

 - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

- Закон України «Про природно-заповідний фонд»;

- Закон України «Про екологічну мережу України»;

- Закон України «Про охорону культурної спадщини»;

- Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів»;

- Закон України про охорону атмосферного повітря».

- Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку».

При проектуванні враховані вимоги:

- ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального  плану території»;

- ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»;

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів №173;

- ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

   Головна мета даного проекту – обґрунтувати майбутні потреби і визначити переважні напрямки використання території для облаштування кладовища  з визначенням його проектних меж, черговості і пріоритетності забудови та іншого використання території.

Оцінка впливу планованої діяльності на навколишнє природне середовище

   В процесі планової діяльності, при похованні людей,  в грунт періодично можуть виділятися концентрації шкідливих речовин, що може привести до забруднення грунтів, поверхневих та підземних вод.

 Гарантування безпеки для  населення має бути забезпечено шляхом виконання вимог державних екологічних і санітарно-епідеміологічних нормативів.

    14.5.2 Зобов’язання у сфері охорони довкілля

Охорона  повітряного басейну на даній території  забезпечується за рахунок комплексу заходів, передбачених законодавчою документацією.

  Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів.

Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб.

 З метою охорони і оздоровлення навколишнього середовища детальним планом рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів, а також комплексний благоустрій та озеленення території.

Заходи, що покращують стан повітряного басейну:

- додержання встановлених нормативів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

  В цілому, стан атмосферного повітря відповідає нормативним показникам і характеризується як задовільний.

    Заходи, що покращують стан водного басейну:

Збільшення територій зелених насаджень передбачається за рахунок визначення та озеленення водоохоронних територій в межах прибережних захисних смуг водних об’єктів, що покликано вберегти їх від засмічення та забруднення.

Детальним  планом передбачений комплекс заходів з інженерної підготовки та захисту території. Для підвищення рівня безпеки та запобіганню негативного впливу на грунт передбачено заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Схема вертикального планування території виконана з врахуванням вимог:

-максимального збереження існуючого рельєфу; 

-забезпечення відведення поверхневих вод;

-забезпечення проектних відміток у точках перехрещення вулиць і в характерних місцях;

-забезпечення мінімального обсягу земляних робіт;

-створення нормальних умов для руху транспорту і пішоходів;

  Ці заходи передбачаються для створення більш сприятливого освоєння території та використання її за призначенням.

Тверде покриття проїздів та майданчиків, профілі доріг, вертикальне планування території з організацією відводу поверхневих дощових стоків, дозволяють нормальну експлуатацію території та вулично-дорожньої мережі.

   Очищення території передбачає заходи по благоустрою та заходи по видаленню побутових відходів,  утримання  в належному стані  вулично-дорожньої мережі.

  Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з вулиць  збирається у роздільні сміттєзбірники.  Передбачене місце для їх встановлення.

  Детальним  планом пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище, шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів, з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

14.5.3 Заходи із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення

   Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Для зменшення негативних наслідків екологічної оцінки передбачається розглядати заходи в сфері охорони довкілля із запобіганням , зменшенням та пом’якшенням негативних наслідків на довкілля, які визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

14.5.4 Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків.

 Детальний план території розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з додержанням технологічних і санітарних розривів, з урахуванням взаємозв'язку основних та допоміжних споруд.

Територія під кладовищем віднесена до комунально-складської зони 3 класу санітарної класифікації.

Зона передбачена для облаштування кладовища і потребує СЗЗ – 300м.

 В СЗЗ не дозволяється і  не  передбачається розміщення:

     - житлових  будинків з придомовими територіями,  гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

     - дитячих   дошкільних   закладів,   загальноосвітніх   шкіл, лікувально-профілактичних  та  оздоровчих  установ  загального  та спеціального    призначення    зі    стаціонарами,   наркологічних диспансерів;

     - спортивних споруд, садів, садівницьких товариств;

     - джерел   централізованого   водопостачання,    водозабірних споруд, споруд водопровідної розподільної мережі.

   В межі санітарно-захисної зони кладовища потрапляють території  земель сільськогосподарського призначення.

В санітарно-захисних зонах кладовищ забороняється користуватися водою з колодязів та підземних джерел.

Необхідний постійний контроль за якістю продукції, яка вирощується на території сільськогосподарського призначення  в межах СЗЗ кладовищ.

Можливість сільськогосподарського використання земель санітарно-захисних зон визначається за погодженням з місцевими установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Для  охорони і оздоровлення навколишнього природного середовища детальним планом рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно-епідеміологічного контролю території.

Заходи, що впливають на всі компоненти поліпшення стану навколишнього середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

-  проведення забудови згідно з функціональним зонуванням;

- встановлення та організація санітарно-захисних зон щодо житлової забудови.

- створення захисної зони зелених насаджень спецпризначення, завширшки 20м,  по периметру кладовища;

- будівництво огорожі  по  периметру кладовища;

- впорядкування під’їзних шляхів та доріг на території кладовища;

- обладнання самостійної системи для поливу зелених насаджень.

- облаштування спеціальних місць  для  встановлення  контейнерів  для збору зів'ялих квітів, вінків, сміття.

   Санітарне очищення території передбачає заходи по благоустрою та заходи по видаленню побутових відходів,  утримання  в належному стані  вулично-дорожньої мережі.

   На кладовищі в адміністративній та господарській зонах, а також у всіх секторах зони поховань передбачені майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів. Майданчики повинні бути огороджені, мати тверде покриття (асфальт, бетон). Розмір майданчиків – 6м2. Сухе побутове сміття, тверді відходи та сміття з вулиць  збирається у сміттєзбірні контейнери. 

   Детальним  планом пропонується передбачити окремі контейнери для скла, пластмаси, харчових відходів, що дасть можливість зменшити навантаження на існуюче звалище, шляхом вилучення за призначенням вторинних матеріалів, з подальшим їх переробленням за відповідними технологіями на спеціалізованих підприємствах.

  Вивезення твердих побутових відходів передбачене на санкціоноване сміттєзвалище для твердих побутових відходів.  Після завершення будівництва і здачі об’єктів в експлуатацію, необхідно укласти колективну угоду на вивіз сміття та утилізацію твердих побутових відходів.

  Крім перелічених заходів, адміністрацією кладовища вживатимуться відповідні дії, спрямовані на належне його утримання.

  Територія   кладовища   повинна  регулярно  прибиратися (очищатися від сміття, опалого листя), поливатися в літній період, пішохідні  доріжки  повинні зимою посипатися піском. 

  До зони охорони пам’яток культурної спадщини, історичного середовища, археологічних територій ділянка не належить.

  Викиди забруднюючих речовин в атмосферу – відсутні.

Негативний вплив на клімат і мікроклімат від даного об’єкту - відсутній.

Територія земельної ділянки для облаштування кладовища не є заповідною зоною або зоною розміщення цінних видів флори та фауни, що охороняються. Цінні зелені насадження на ділянці відсутні.

14.6 Опис наслідків на  довкілля, у тому числі  на здоров’я населення,  у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1,3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

  Наслідками на довкілля, в тому числі для здоров’я населення це будь-які ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, грунту, клімату, повітря, води, ландшафту (включаючи техногенного), природних територій та об&

« повернутися до списку новин


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *